Olli Nuotio                                               10.11.2010

 

SAARENTAAN KOULUN JOHTOKUNNAN KOKOUKSET 1950 – 1959

 

Johtokunta 1950

Jussi Lamminperä pj

                      Toivo Järvinen varapj

Alfred Laakso tal hoit

Toivo Känkänen

Maire Paikkari

Salme Palonen

Kalle Tamminen

Elsa Tähtinen siht

 

29.1.1950

                      Saapuvilla olivat muut johtokunnan jäsenet paitsi Maire Paikkari ja Toivo Känkänen

Puheenjohtajaksi valittiin J. Lamminperä, varalle T. Järvinen, taloudenhoitajaksi Alf. Laakso ja sihteeriksi allekirjoittanut. (Elsa Tähtinen).

Luettiin kunnanhall. kirje, joka koski kunnan laitosten halkojen hankintaa. Saarentaan koulun kohdalta kirjelmä ei antanut aihetta mihinkään toimenpiteisiin, koska koululla oli varattu jo edellisenä vuonna tarvittavat kyseelliset puut.

Samoin luettiin kirjelmä, joka koski kannellisen tuhkasäiliön hankintaa. Koululle on jo aikaisemmin hankittuun säiliöön päätettiin tehdä sekä pohja että kansi.

 

27.2.1950

                      Saapuvilla olivat muut johtokunnan jäsenet paitsi Maire Paikkari ja T. Järvinen

Vastineeksi kansakoululautakunnan kirj, 6.2.50 N:o 22 lähettämään kirj. johtok saa ilmoittaa, että oppivelvollisuutensa laiminlyöneen VV:n isälle mv Joose V:lle on annettu kirjallinen muistutus kyseellisen laiminlyönnin johdosta 30.8.49.

 

24.5.1950

Saapuvilla olivat muut johtokunnan jäsenet paitsi Maire Paikkari ja T. Järvinen

Luettiin yleisradion 5.4.50 lähettämä kirje, jonka johdosta ei päätetty mihinkään toimenpiteisiin ryhtyä

Kansak. lautak. 2.5.50 ehdottamiin uusiin oppikirjoihin päätettiin siirtyä vähitellen.

Luettiin myöskin kansak. lautakunnan kirje, joka koski oppivelvollisuutensa laiminlyönnyttä oppilasta VV. Kokous katsoi, että on ajankohtaisempaa palata asiaan uudelleen syyslukukauden alussa.

Päätettiin antaa opettajille Vera Laurannolle ja Heli Lomanille johtok todistus.

Kesäaikana päätettiin maalauttaa kouluhuoneusto sekä tehdä saunassa tarpeelliset korjaukset

Luettiin rakennuslautak. kirjelmä 15.5.50 vastineen laadinta jätettiin taloudenhoitajan huoleksi

 

2.8.1950

Saapuvilla olivat puheenjoht. J. Lamminperä, taloudenhoitaja Alf Laakso, muista jäsenistä K. Tamminen sekä allekirjoittanut. (Elsa Tähtinen)

Käsiteltiin opettajan viran täyttämistä Saarentaan kansakoulussa. Virka oli julistettu hettavaksi Opett. lehdessä, Suomen Sosiaalidemokraatissa sekä Helsingin sanomassa näin kuuluvalla ilmoituksella.

 

Someron kunnan SaarentaanKimalan yläkansakoulun opettajan virka julistetaan väliaikaisesti haettavaksi lukuv 1950 – 51ennen 31 päivää heinäkuuta1950, velvollisuudella opettaa joko poikien tai tyttöjen käsitöitä. Koulu ja opettajan asunto ovat vuokra huoneissa. Puuttuvat luont. edut korvataan rahassa. Pätevien opettajien puuttuessa huomioidaan epäpätevätkin. Hakemukset, joihin on liitettävä tub. lain mukainen lääkärintodistuson lähetettävä os. Somero, Saarentaka. Somerolla 10.7.1950. Johtokunta.

 

Kun johtok. jäsenet olivat tarkastaneet hakemukset, joita olivat lähettäneet Ylioppil. Pekka Kalevi Erppola, Heli Kyllikki Loman ja Aira Parviainen. Näistä johtok valitsi koulun väliaikaiseksi op. 1.8.50-31.7.51 yliop Pekka Kalevi Erppolan Somerolta ja päätettii ote tästä pöytäkirjasta sekä johtokunnalle saapuneet hakemukset lähettää asianomaiselle Forssan piirin kansakoulujen Herra Tarkastajalle voimassa olevien säädösten mukaisia toimenpiteitä varten.

 

24.8.1950

Saapuvilla olivat muut jäsenet paitsi Maire Paikkari ja Toivo Järvinen. Puheenjoht. toimi J. Lamminperä ja sihteerinä allekirjoittanut.

Oppivelvollisten luetteloa tarkistettaessa todettiin, että muut olivat oppivelvollisuutta täyttämässä paitsi E S K , jonka huoltajalle päätettiin huomauttaa oppivelvollisuuden laiminlyönnistä, sekä T V joka sai heikon terveyden vuoksi lykkäystä toistaiseksi, samoin M R.

Kimalan koulun vahtimestariksi ja keittäjäksi oli lupautunut Annikki Kilpinen 5400 mk kuukausipalkalla. Saarentaan koululle päätettiin pyytää entistä toimen haltijaa Kaisa Frosteerusta.

 

22.9.1950

Saapuvilla olivat muut jäsenet paitsi Maire Paikkari ja Toivo Järvinen. Puheenjoht. toimi J. Lamminperä ja sihteerinä allekirjoittanut

Oppivelvollisuutensa laiminlyöneen E S K:n huoltajalle A K:lle annettiin uudelleen kehotus lapsensa lähettäm. oppivelvollisuuttaan täyttämään.

Koulun vahtimestariksi ja keittäjäksi oli lupautunut entisen kieltäydyttyä Kaisa Siltasaari 7500 mk kuukausipalkalla.

Luettiin tielautakunnan pöytäkirjan ote, joka koskee SaarentaanRautelan välisen tien kunnostamista ja sillan laittoa Rautelan kosken ylitse. Kun osa Saarentaan koulun oppilaista koulumatkallaan joutuu käyttämään mainittua tietä ja siltaa anoo johtokunta, että Someron kunta myöntäisi koulun osuudelta varoja mainittuun työhön

 

11.10.1950

Saapuvilla olivat kaikki johtokunnan jäsenet. Puheenjohtajana toimi J. Lamminperä ja sihteerinä allekirjoittanut.

Laadittiin koululle talousarvio v. 1951.

Vaate- ja jalkineavustusta päätettiin antaa seuraaville 15 oppilaalle ja lastenkotiin 2 –3.

Luettiin kunnanhallituksen 28.9.50 lähettämä kirje, joka koski koululle jaettavien jalkineiden yhteisostoja.

 

15.1.1951

Saapuvilla olivat muut jäsenet paitsi T. Järvinen. Pöytäkirjan valmisti allekirjoittanut (Elsa Tähtinen)

Keskusteltiin Saarentaan kansakoulun oppilaan Eero Sakari K:n epäsäännöllisestä koulunkäynnistä, joka kehoituksista säännölliseen koulunkäyntiin huolimatta on jatkunut tähän asti. Koska siihen ei johtokunnan tietämän mukaan ole mitään pätevää syytä päätti johtokunta jättää asian viralliselle syyttäjälle.

Suoritettiin koulun omaisuuden ja arkiston inventtaus.

Luettiin kunnanhallituksen kirjelmä, joka koskee SaarentaanRautelan välisen tien ja sillan laittoa.

 

28.1.1951

                      Saapuvilla olivat kaikki johtokunnan jäsenet.

Toimitettiin johtok. jäsenten vaali. Puheenjohtajaksi valittiin J. Lamminperä, varapuheenj. Urho Frosteerus, taloudenhoitaj Alf Laakso ja sihteeriksi allekirjoittanut. (Elsa Tähtinen)

 

18.5.1951

                      Saapuvilla olivat muut johtokunnan jäsenet paitsi Maire Paikkari.

                      Yliop. Pekka Erppolalle päätettiin antaa pyytämänsä todistus.

Päätettiin korjauttaa kesän aikana kouluhuoneiston lattiat sekä muut pienemmät korjaukset.

Tutustuttiin Kimalan kylästä P. Virtasen lähettämään oppilasluetteloon. Mainittu luettelo päätettiin esittää kansakoululautakunnalle.

 

22.7.1951

                      Johtokunta oli kokoontunut täysilukuisena.

Luettiin kirje Kimalan koulun lakkauttamisesta ja Kaurakeden koulupiirin muodostamisesta

Edellä mainitun johdosta johtok. päätti anoa, että SaarentaaKimalan koulun väliaikainen op. virka muutettaisiin vakinaiseksi Saarentaan koulun kolmannen op. viraksi ja samalla ehdotetaan, että kyseellistä koulurakennusta laajennetaan vastaavasti, sillä käytännössä ei Kauraketoon mahdollisesti perustettava kansakoulu millään tavalla vaikuta Saarentaan Kimalan oppilasmäärään.

 

20.8.1951

Saapuvilla olivat U. Frosterus, Alf. Laakso, Maire Paikkari, Kalle Tamminen. Puheenjohtajana toimi U. Frosteerus ja pöytäkirjan laati op. Elsa Tähtinen.

 

Käsiteltiin op. viran täyttäminen, joka virka oli haettavaksi julistettu 1.8.51 Opettaja lehdessä ja Helsingin sanomissa näin kuuluvalla ilmoituksella.

 

Kun johtokunnan jäsenet olivat tarkastaneet puheena olevaa virkaa koskevat hakemukset, joita johtok. olivat lähettäneet seuraavat hakijat. Yliop. Heli Kyllikki Loman Lohja as, rva Martta Ester Hartikainen Tampere, yliop. Pirkko Esteri Härkälä Kauvatsa, rva Siru Marjatta Kallio Iittala, yliop Iris Annikki Meroniemi Suomenlinna, yliop Saima Aliina Nikkonen Kangasala, nti Terttu Raili Anneli Rajala Hämeenkyrö, nti Airi Elli Suominen Masku, nti Inkeri Helga Eliisa Viitala Härmä, niin johtokunta yksimielisesti päätti väliaikaiseksi opettajaksi lukuv. 1951-52 valita hakijan yliop Heli Kyllikki Lomanin Lohjalta ja päätettiin tämä pöytäkirja  sekä johtokunnalle saapuneet hakemukset viipymättä asianomaiselle Salon piirin kansakoulun tarkastajalle lähettää voimassa olevien säädösten mukaisia toimenpiteitä varten.

 

Veistonohjaajaksi lupautui mv K. Tamminen. Ote pöytäkirjasta ja hakemukset lähetetään piirin tarkastajalle heti kun hän täydentää hakemuksensa asianmukaiseksi

 

Keittäjäksi ja siivoojaksi Kimalan koululle oli edelleen lupautunut Anna-Liisa Kilpinen mk kk. palkalla ja Saarentaakse Kaisa Siltasaari 8000 mk kk. palkalla

 

30.8.1951

Saapuvilla olivat puheenjohtaja J. Lamminperä, muista jäsenistä U. Frosterus, T. Känkänen, Maire Paikkari sekä allekirjoittanut

Oppivelvollisten luetteloa tarkistettaessa huomattiin, että muut paitsi Eero Sakari K olivat oppivelvollisuuttaan täyttämässä, joko omassa tai naapuripiirien koulussa.

oppivelvollisuutensa laiminlyöneen Eero Sakari K:n huoltajalle rva Alma K:lle annettiin kehotus lapsensa lähettämisestä oppivelvollisuuttaan täyttämään. Laiminlyönnin jatkuessa op. lähettää ilmoit. yleiselle syyttäjälle.

 

7.10.1951

Saapuvilla olivat puheenjohtaja J. Lamminperä muista jäsenistä Alf. Laakso, U. Frosterus, T. Känkänen, Maire Paikkari, K. Tamminen sekä allekirjoittanut.

Laadittiin koululle talousarvio v 1952.

Vaate- ja jalkineavustusta päätettiin antaa seuraaville oppilaille: Ulla E, Kerttu ja Pentti L, Leo A, Valto H, Ritva L, Sisko L, Taisto F, Kalle M, Reijo ja Ritva H, Jouko ja Unto H.

”Kyläkentän” aikaansaamisen kokous katsoi tarpeen vaatimaksi. Urheilulautakunnalta pyydetään asiantuntiaa tutustumaan tähän tarkoitukseen varattua aluetta.

 

27.1.1952

                      Saapuvilla olivat kaikki johtokunnan jäsenet

Toimitettiin johtokunnan virkailijoiden vaali. Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Jussi Lamminperä, varapuheenj. U. Frosterus, taloudenhoitajaksi Alf. Laakso ja sihteeriksi allekirj. (Elsa Tähtinen)

Päätettiin korjauttaa koulun valaisimet ja suorittaa joitakin muita johtojen korjaustöitä.

koulun pihalle päätettiin tehdä pihatelineitä. Puiden hankinta ja telineiden valmistaminen jäi U. Frosteruksen tehtäväksi.

Suoritettiin koulun omaisuuden inventoiminen.

 

6.4.1952

Saapuvilla olivat muut johtokunnan jäsenet paitsi Alf. Laakso ja Maire Paikkari. Pöytäkirjan laati Elsa Tähtinen.

Luettiin kansak. lautakunnan kirjelmä7.3.-52. Kirjelmän johdosta ei tässä vaiheessa päätetty ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin.

Opettaja Elsa Tähtisen sairaud tähden estyessä virkaansa hoitamasta, saatiin toimen hoitajaksi op. neiti Anna Heiniö13.3. – 22.3. –52 väliseksi ajaksi.

Opettaja Elsa Tähtisen anomukseen saada virkavapaata edelleen 26.3. – 31.5.1952 johtok suostui. Samalla valittiin hänen sijaisekseen 26.3. – 31.5.1952 opettaja Kirsti Sariola Somerolta.

 

25.5.1952

                      Saapuvilla oli johtokunta kokonaisuudessaan. Puheenjoht. toimi J. Lamminperä

                      Opettaja Heli Lomanille annettiin hänen anomansa todistus.

Päätettiin, että kesän aikana suoritetaan koululla tarpeelliset maalaukset, korjaukset ja uudistukset.

Koulun rapun ja osittainen katon korjaus jätettiin rakennusmestarin tehtäväksi.

Veistonohjaajan, keittäjä-siivoojan sekä puiden pilkkojan toimet päätettiin julistaa haettavaksi heinä-elok vaihteessa.

Jos t.k. 26 pv. suoritettavassa oppilaiden ilmoittautumisessa oppilasmäärä nousee yli sallitun yhdessä opetettavien määrään julistetaan opettajan virka avoimeksi heinä – elok vaihteessa.

Päätettiin anoa retkeilyrahasto avustusta Saarentaan koulun oppilaiden retkeilymaksujen peittämiseksi.

 

25.8.1952

                      Saapuvilla olivat kaikki muut paitsi Alf. Laakso.Puheenj. toimi J. Lamminperä.

Oppivelvollisten luetteloa tarkistettaessa havaittiin, että kaikki piirissä olevat oppivelvolliset olivat joko omassa tai muiden ympäristöpiirien kouluissa oppivelv. suorittamassa.

Otettiin käsiteltäväksi veistonohjaajan toimen täyttäminen johtok. huolenpidon alaisena olevassa Saarentaan kansakoulussa. Toimi oli julistettu haettavaksi ”Somero lehdessä” näin kuuluvalla ilmoituksella….

Kun johtok. jäsenet olivat tarkastaneet hakemukset, jotka oli johtok. lähettänyt Eino Ilmari Paija Somerolta. Johtok. päätti kutsua hänet sanotun koulun veistonohj. väliaikaisesti lukuv 1952  - 53. Päätettiin ote tästä pöytäkirjasta sekä johtokunnalle saapuneet hakemukset lähettää asianomaiselle Salon piirin Herra Tarkastajalle voimassa olevien säännösten mukaisia toimenpiteitä varten.

Keittäjäksi ja siivoojaksi tuli edelleen rouva Kaisa Siltasaari 8000 mk kuukausi palkalla.

 

13.10.1952

Saapuvilla olivat muut jäsenet paitsi Maire Paikkari. Puheenjohtajana toimi J. Lamminperä ja sihteerinä allekirjoittanut.

Laadittiin koululle talousarvio v 1953

Jalkine ja vaateavustusta päätettiin antaa 8 oppilaalle.

 

11.1.1953

                      Saapuvilla olivat muut jäsenet paitsi T. Känkänen. Puheenjohtajana toimi J.

Lamminperä ja sihteerinä allekirjoittanut.

Suoritetussa johtokunnan virkailijoiden vaalissa puheenjohtajaksi valittiin edelleen J. Lamminperä, varapuheenjohtajaksi U. Frosterus, taloudenhoitajaksi Alf. Laakso ja sihteeriksi allekirjoittanut.

Käsiteltiin koulun keittäjän rva Katri Siltasaaren palkankorotusanomusta. Johtokunta päätti yksimielisesti korottaa hänen palkkansa tammik. 1 p:stä 10000 mk kk. Taannehtivaan palkankorotusvaatimukseen johtokunta ei myöntynyt

Johtokunta suoritti koulun omaisuuden inventaarion.

 

17.5.1953

                      Saapuvilla oli johtokunta kokonaisuudessaan.

                      Päätettiin suorittaa kesäaikana tarpeelliset ulko- ja sisämaalaukset.

Päätettiin antaa Pellonraivaus Oy tehtäväksi oppilaiden leikkikentän raivaus ja tasoitustyö.

Keittäjän ja veistonohjaajan toimet päätettiin julistaa kesäaikana haettaviksi.

 

18.8.1953

                      Saapuvilla olivat muut jäsenet paitsi T. Känkänen.

Koulun keittäjäksi olivat hakeneet rva Katri Siltasaari ja neiti Helvi Mäkelä. Johtokunta päätti yksimielisesti kutsua kyseiseen toimeen rva Siltasaaren 10000 mk kuukausipalkalla sekä varalle nti Helvi Mäkelän

Luettiin kunnanvaltuuston kirje 28.7.53

 

29.8.1953

                      Saapuvilla oli johtokunta kokonaisuudessaan. Puheenjohtajana toimi J. Lamminperä.

Koska opettaja Toini Kaarina Lindström on suorittanut yläk. op:n virkakelpoisuuden, ehdottaa johtokunta, että hänen virkansa muutetaan yläk. opettajan viraksi 1.8.53  Asiaan kuuluva tiedotus tästä päätettiin lähettää piirin kansakoulujen tarkastajalle ja kunnanhallitukselle.

oppivelvollisten luetteloa tarkistettaessa huomattiin, että kaikki oppivelv. olivat oppivelvollisuuttaan suorittamassa joko omassa tai naapuri piirien kouluissa.

VI ja VII lk oppilaille annettiin työlomaa 1.9. – 15.9.

Hyväksyttiin Opetussuunnitelman vuositarkistus.

 

25.10.1953

                      Saapuvilla olivat kaikki jäsenet.

                      Laadittiin koululle talousarvio v 1954.

                      Vaate ja kenkäavustusta päätettiin antaa 10 oppilaalle.

Koska Rautelan kosken ylitse johtava porras on kunnostettava, päätettiin sen korjaus jättää kunnan rak. mest. huolettavaksi.

 

24.1.1954

                      Saapuvilla oli johtokunta kokonaisuudessaan.

Suoritettiin johtokunnan virkailijoiden vaali. Puheenjohtajaksi valittiin edelleen J. Lamminperä ja varapuheenjohtajaksi U. Frosterus ja taloudenhoitajaksi Alf. Laakso ja sihteeriksi allekirjoittanut (Elsa Tähtinen)

Luettiin kansakoululautakunnan kirjelmä 5.12.53. Tämän johdosta johtokunta päätti ehdottaa, että Rautela muodostettaisiin omaksi koulupiiriksi, jonka rajana tulisi olemaan SaarentaanRautelan välinen vesistö, sekä että koulu aloittaisi toimintansa 1.8.54. Tämän johdosta ei toistaiseksi olisi syytä laajentaa Saarentaan koulua. Mukana seuraa luettelo 1947 – 53 synt. lapsista.

 

16.5.1954

Saapuvilla olivat puheenjohtaja J. Lamminperä, taloudenhoitaj. Alf. Laakso, muista jäsenistä U. Fosterus, T. Känkänen, Maire Paikkari ja Kalle Tamminen.

Opettaja Toini Kaarina Lindströmille myönnettiin valtakirja Someron Saarentaan kansak. kaksiopettajaisen kansak. opettajan virkaan.

Urheilukentän kuivattamiseksi päätettiin kaivattaa ojaa.

Suoritettiin koulun omaisuuden tarkastus.

Kesäaikana päätettiin maalauttaa pulpetit ja lattiat mikäli talousarviossa riittää varoja.

Päätettiin ostaa koululle rainaheitin.

12.5.54 suoritetun sisäänkirj. mukaan ilmoittautui oppilaita I – III lk kaikkiaan 43, joista Rautelan kouluun 16 ja Saarentaan kouluun 27. Johtokunta päätti jättää kansakoululautakunnan huoleksi oppilasmäärän edellyttämän opettajavoimien järjestelyn.

 

20.6.1954

Saapuvilla olivat johtokunnan muut jäsenet paitsi U. Frosterus. Puheenjohtajana toimi J. Lamminperä.

Koska Saarentaan koulupiirin oppilasmäärä edellyttää 3:nen opettajaviran perustamista, päätti johtokunta ehdottaa, että kyseinen virka perustettaisiin alkavaksi 1.8.54.

Ote pöytäkirjasta päätettiin lähettää kunnanhallitukselle.

 

2.9.1954

 

Saapuvilla olivat kaikki muut johtokunnan jäsenet paitsi Alf. Laakso. Puheenjohtajana toimi Jussi Lamminperä ja sihteerinä Elsa Tähtinen.

Esiteltiin Rautelan koulukysymystä koskevan kunnanhallituksen kirjelmä 30.8.54.

Koska johtokunta sai vuokratuksi Rautelan Knaapilta sopivan huoneiston, voitiin alaluokkien opetus järjestää sinne heti välittömästi.

Asian kiirreellisyyden vuoksi ei kyseellisten luokkien opettaj. virkaa julistettu haettavaksi, vaan oli yksityistietä kuullusteltu. Täten oli johtok. lähettänyt hakemuksensa kansak. opett. Anneli Keijukka Kerminen s. Hairo. Johtok. päätti yksimielisesti valita hänet Someron Saarentaan Rautelan kansak. opettajaksi lukuvuodeksi 1954-55. Pöytäkirja sekä hakemukset lähetetään viipymättä asianomaiselle Salon piirin kansak. tarkastajalle voimassa olevien säädösten mukaisia toimenpiteitä varten.

Työlomaa päätettiin antaa VI- ja VII-luokan oppilaille 12 työpäivää.

Koulukeittolan tarvitsemien perunoiden hankinta jäi taloudenhoitaj. tehtäväksi.

Rautelan koulun keittäjän ja siihen yhdistetyn siivoojan toimi julistetaan haettavaksi kiinnittämällä ilmoit. kylässä näkyville paikoille.

 

10.9.1954

 

Saapuvilla olivat puheenj. J. Lamminperä, muista jäsenistä T. Känkänen, K. Tamminen, U. Frosterus sekä allekirjoittanut.

Todettiin, että kaikki oppivelvolliset olivat täyttämässä oppivelvollisuuttaan.

Saarentaan-Rautelan koulun keittäjän ja siihen yhdist. siivoojan toimeen oli hakemuksensa lähettänyt rouva Hulda Lindroos, jonka johtok. päätti valita kyseelliseen toimeen 6000 mk kuukausipalkalla.

 

18.10.195

 

Saapuvilla olivat muut johtok. jäsenet paitsi Alf Laakso. Puheenjohtajana toimi Jussi Lamminperä, pöytäkirjan laati Elsa Tähtinen.

Laadittiin koululle talousarvio v 1955.

Vaate- ja jalkineavustusta päätettiin antaa seuraaville oppilaille: Matti L, Maritta A, Aila A, Hannu ja Keijo A ja Sisko L.

Aikaisempien suunnitelmien mukaisesti päätettiin koulun vinttiin tehdä yksi luokkahuone poikien käsityönopetusta varten. Opettaj. keittiöön päätettiin ostaa joko Siro tai liesi sekä uusia tapetit ja tehdä tarpeelliset maalaukset.

Voimistelukenttä salaojitetaan ja telineet pystytetään sopiviksi katsottuihin paikkoihin .

Saunan välikattoon tehdään tarpeelliset korjaukset ja kunnostetaan kiuas.

Koulun edustajaksi raittiusneuvottelutilaisuuteen Someron Työväentalolle 31.10.54 pidet. kokokseen valtuutettiin K. Tamminen.

 

24.1.1955

 

Saapuvilla olivat J. Lamminperä, U. Frosterus, K. Tamminen ja allekirjoittanut (Elsa Tähtinen).

Toimitettiin johtok jäsenten vaali. Puheenjohtajaksi valittiin J. Lamminperä, varalle U. Frosterus, taloudenhoitajaksi Alf. Laakso ja sihteeriksi allekirjoittanut.

 

27.2.1955

 

Saapuvilla olivat kaikki muut johtok. jäsenet paitsi talouden hoitaja Alf. Laakso ja Kalle Tamminen.

Johtokunta suoritti koulun irtaimiston tarkastuksen.

Kansakoululautakunnan 2.2.55 lähettämän kirjelmän N:o 26 johdosta johtokunta ehdottaa, että lisääntyvän oppilasmäärän vuoksi on kiireellisesti joko laajennettava Saarentaan koulua siten, että sinne voidaan järjestää 3:nelle opettajalle luokka ja asunto sekä erillinen veistoluokka tai ryhdyttävä toimenpiteisiin, että Rautelasta laajoine takamaineen, jatkuvasti yhä lisääntyvän asutuksen vuoksi muodostetaan oma koulupiiri. Viimeksi mainitussa tapauksessa on Saarentaan koululle välttämättömästi  saatava jo aikaisemmin suunniteltu veistoluokka yläkertaan.

 

14.3.1955

 

Saapuvilla olivat muut johtok. jäsenet paitsi Maire Paikkari. Puheenjohtajana toimi J. Lamminperä, pöytäkirjan laati allekirjoittanut.

Päätettiin myöntää Saarentaan-Rautelan koulun keittäjälle r:va Hulda Linroosille hänen anomansa matkaraha 700 mk kuukaudessa 1. päivästä maalisk – 15 päivään kesäk. 1955.

1. Kansakoululautak.7.3.1955 päivätyn ja lähettämän kirj. johdosta laadittiin koulupiiristä oppilasluettelo ottaen huomioon vain Saarentaka, osa Härkälästä, Kimalasta ja Rautelasta (ei Pappilasta) siis alue, josta oppilaita on käynyt Saarentaan koulussa.

2. Saarentaan koulun toisen opettajan viran muututtua yläk. opett. viraksi, puuttuu tämän viranhaltijalta 1 huone. Luokat I-III toimivat yhdistetyssä voimistelu- ja käsityöhuoneessa huolimatta siitä, että johtok. esityksestä jo vuosia sitten, silloinen rakennuslautak. ja rak. mest. katsoivat esityksen asialliseksi tehdä yläkertaan erillinen käsityöhuone. Jos 3:s opett. virka tulee perustettavaksi tulee silloin myöskin kysymykseen koulurakennuksen laajentaminen kyseellistä virkaa vastaavaksi tai jos kysymykseen tulee uusi Rautelan koulupiiri, on silloin uuden koulun rakentaminen välttämättömyys. Nykyisin siellä opiskelevat lk. I-III (16 oppil) ovat vuokra huoneistossa.

3. Kartta koulutontista tarpeellisine täydennyk. löytyy mahdollisesti kunnantoimistosta, sekä aikaisempi lausunto maaperästä. Vedensaantimahdollisuus olisi varmistettava (johdot ovat poikkeuksetta olleet joka vuosi jäässä usein jo tammik. alkaen, tänä vuonna vasta helmi-maalisk. vaiht.). Rakennuslupa luonnollisesti on kunnantoimistossa.

4. Viitat 2 kohdassa olevaan esitykseen sekä liitteenä seuraavaan oppilasluetteloon, jossa mainittu nyt koulussa olevien lisäksi vuosina 1948-54 piirissä syntyn. ja asuvat lapset. -Jatko-opetuksen laajuus on ollut 100 – 220 t.- Esitys huoneistotarpeesta selvinnee 2 kohdassa olevasta selostuksesta sekä oppilasluettelosta. Koulun hyväksytyt piirustukset ovat Saarentaan koulun arkistossa. –Koulu valmistui syksyllä 1930. Rakennuslautak. on   .  . 54 suorittamansa tarkastuksen perusteella mahdollisesti antanut lausuntonsa kunnantoimistoon. – Koulun omassa huoneustossa toimii nykyisin 2:si opettajaa sekä lk. I-III 33 oppil ja IV-VII 30 oppil. VIII lk. käy iltakoulussa, lukuun ottamatta tyttöjen talousopet., joka kuten tunnettua on järjestetty talouskoulussa toimivaksi päiväkouluksi. Lk. I-III 16 oppil. työskentelevät vuokrahuoneistossa Rautelan Knaapilla, koska Saarentakana ei löytynyt sopivaa huoneistoa, sen lisäksi johtok. katsoi kyseellisten oppilaiden käyntiä Saarentakana vaaralliseksi välillä olevan vesistön vuoksi, sekä ylivoimaisen raskaaksi talviaikana, jolloin oppilaat saavat kahlata umpilumessa, sillä Saarentaan ja Rautelan välillä ei ole muuta liikettä.

5. Selostus kohdassa 2:si lisäyksenä voidaan mainita, että Saarentakana ei ole mahdollisuutta saada opettaj. vuokra-asuntoa.

6. Jos Saarentaan koulua joudutaan laajentamaan tai Rautelaan perustamaan uusi koulu, katsoo johtok. tarpeelliseksi, että jo rakennusvaiheen alussa otetaan huomioon kirjastohuone, jossa paitsi varsinaista kirjastoa, voidaan säilyttää muutakin koulun kokoelmiin vuosien mittaan kerääntyviä välineitä. Koulun rakennusaineeseen nähden ei johtok. asian tässä vaiheessa ollen katsonut tarpeelliseksi määritellä kantaansa.

 

27.3.1955

 

Saapuvilla oli johtokunta kokonaisuudessaan.

Lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi oli opettaja Toini Lindströmillä virkavapaata 8.3. - 16.3.1955. Sijaisena on hänellä tänä aikana toiminut neiti Anna Heiniö. Johtok. katsoo asillalliseksi, että hänelle maksetaan tältä ajalta tuleva palkka.

 

 

TÄSTÄ ETEENPÄIN 1950-LUVUN LOPUN PÖYTÄKIRJAT OVAT TOISTAISEKSI HUKASSA.  1960-LUVUN PÖYTÄKIRJAT ALKAVAT 7.10.1960 KOKOUKSESTA